Regulamin konkursu

REGULAMIN Konkursu Tour de Pologne
„Wybierz swoją reprezentację"

 

Pobierz regulamin (PDF)

 

A. Postanowienia ogólne


1. Konkurs „Wybierz swoją reprezentację" (zwany dalej „Konkursem") jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pachnącej 81 (zwany dalej „Organizatorem"). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.
2. Fundatorem nagród jest Lang Team Sp. z o.o., ul. Pachnąca 81, 02-792 Warszawa.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:
a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

B. Czas trwania konkursu


Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach 01.07.2012 r. od godz. 8:00 do dnia 15.07.2012 r. do godz. 24:00, poprzez bezpłatną oficjalną aplikację mobilną Tour de Pologne, dostępną do pobrania z Appstore oraz Google Play / (dalej „Czas Trwania Konkursu").

 

C. Komisja konkursowa


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby wyznaczone przez organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

D. Nagrody


1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: 15 zegarków marki Festina, 15 par okularów marki Polaroid, 15 koszulek Tour de Pologne, z zastrzeżeniem, że jedna nagroda przypada na jednego nagrodzonego Uczestnika Konkursu. / (dalej „Nagroda")
2. Nagrody (zdjęcia) zostały zaprezentowane również w Aplikacji.
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych Nagród.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 

E. Przebieg konkursu


1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem bezpłatnej, oficjalnej aplikacji mobilnej Tour de Pologne dostępnej do pobrania z Appstore oraz Google Play. / (dalej „Aplikacja")
2. W Aplikacji dostępny jest formularz konkursowy (dalej „Formularz") zawierający listę 16 zawodników oraz miejsce na niezbędne do uzupełnienia dane kontaktowe Uczestnika Konkursu.
3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wybranie 8 zawodników spośród wyświetlonych 16 (nie ma możliwości wybrania mniej lub więcej niż 8 zawodników - opcja zablokowana po stronie Aplikacji).
4. Wybranie 8 zawodników równoznaczne jest z oddaniem ważnego głosu. Istnieje możliwość oddania tylko jednego głosu.
5. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, oprócz czynności wymienionej w pkt E 3 Regulaminu, wymagane jest podanie w Aplikacji oraz wysłanie swoich danych kontaktowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Niezbędna jest również akceptacja regulaminu. Ww. czynności są możliwe po wyborze i akceptacji 8 zawodników.
6. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt E 3 Regulaminu oznacza przystąpienie do Konkursu, a dodatkowo, przesłanie swoich danych kontaktowych wymienionych w pkt E 5 Regulaminu oznacza, iż wysłane zgłoszenie będzie uczestniczyć w losowaniu nagród.
7. Jeśli uczestnik wybierając swoją reprezentację nie poda danych kontaktowych lub nie zaakceptuje regulaminu, nie może wziąć udziału w losowaniu nagród.
8. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu tj. 16.07.2012 r., spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń ( prawidłowe zgłoszenie: wybrana reprezentacja 8 zawodników, podanie danych kontaktowych i akceptacja regulaminu) Komisja Konkursowa wylosuje laureatów w następujący sposób: spośród nadesłanych zgłoszeń nagrodzonych zostanie 45 osób, przy czym rodzaj przyznanej nagrody zależeć będzie od kolejności wylosowania danego uczestnika: pierwsze wylosowane 15 osób otrzyma zegarki marki Festina, kolejne 15 osób otrzyma okulary przeciwsłoneczne marki Polaroid, a następne 15 osób otrzyma nagrody w postaci koszulek Tour de Pologne. Ponadto Komisja Konkursowa stworzy listę laureatów rezerwowych, na której znajdzie się po 2 uczestników przypadających na każdą z trzech grup ww. nagród. Lista rezerwowa zostanie wykorzystana w sytuacji określonej w pkt F 3.
9. Każdy z laureatów wyłonionych w trybie określonym w pkt 5 powyżej i po spełnieniu przesłanek, o których mowa w pkt F poniżej otrzyma odpowiednią Nagrodę.

 

F. Odbiór nagród


1. O przyznaniu Nagród laureaci zostaną poinformowani mailowo (Organizator prześle taką informację na adres mailowy, podany w Formularzu w ciągu 48 godzin po ogłoszeniu wyników na stronie www.tourdepologne.pl).
2. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać 3 dni od momentu wysłania mu informacji mailowej, o której mowa w pkt 1 powyżej.
3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej przypadającą na daną grupę nagród. Po wyczerpaniu osób z listy rezerwowej, Organizator zakończy konkurs bez względu na ilość odpowiedzi dostarczonych przez wylosowanych laureatów.
4. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu drogą pocztową lub pocztą kurierską w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia otrzymania przez laureata wiadomości mailowej informującej o przyznaniu Nagrody.
5. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
6. Osoby biorące udział w konkursie, w przypadku wylosowania nagrody, zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w publikacjach Organizatora.

 

Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - Lang Team Sp. z o.o., ul. Pachnąca 81, 02-792 Warszawa.
3. W celu odebrania nagrody, laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.
4. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej;
b. niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie udostępnieniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem;
c. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
7. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyny.
10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.